منابع

F.M. LEA, The Chemistry of Cement and Concrete (London, Arnold, 1970)

R.H. BOGUE, Chemistry of Portland Cement (New York, Reinhold, 1955)

A.M. NEViLLE, Role of cement in creep of mortar, J. Amer. Concr. Inst., 55, pp. 963-84 (March 1959)

M.A. SWAYZE, The quaternary system CaO-C5A3-C2F-C2S as modified by saturation with magnesia, Amer. J. Sci., 244, pp. 65–94 (1946)

W.CZERNIN, Cement Chemistry and Physics for Civil Engineers (London, Crosby Lockwood, 1962)

H.H. STEINOUR, The reactions and thermochemistry of cement hydration at ordinary temperature, Proc. 3rd Int. Symp. on the Chemistry of Cement, pp. 261-89 (London, 1952)

R.H. Bogue and W. LERCH, Hydration of portland cement compounds, Industrial and Engineering Chemistry, 26, No. 8, pp. 837-47 (Easton, Pa., 1934)

E.PP. Flint and L. S. Wells, Study of the system CaO-SiO2-H2O at 30°C and the reaction of water on the anhydrous calcium silicates, J. Res. Nat. Bur. Stand., 12, No. 687, pp. 751-83 (1934)

S.GIERTZ-HEDSTROM, The physical structure of hydrated cements, Proc. 2nd Int. Symp. on the Chemistry of Cement, pp. 505–34 (Stockholm, 1938)

T.C. POWERS, The non-evaporable water content of hardened portland cement paste: its significance for concrete research and its method of determination, ASTM Bul. No. 158, pp. 68–76 (May 1949)

L.S. BROWN and R. W. CARLSON, Petrographic studies of hydrated cements, Proc. ASTM, 36, Part II, pp. 332–50 (1936)

L.E. COPELAND, Specific volume of evaporable water in hardened portland cement pastes, J. Amer. Concr. Inst., 52, pp. 863-74 (1956)

S.BRUNAUER, J. C. Hayes and W. E. Hass, The heats of hydration of tricalcium silicate and beta-dicalcium silicate, J. Phys. Chem., 58, pp. 279–87 (Ithaca, NY, 1954)

F.M. Lea, Cement research: retrospect and prospect, Proc. 4th Int. Symp. on the Chemistry of Cement, pp. 5-8 (Washington DC, 1960)

H.F. W. TAYLOR, Hydrated calcium silicates, Part I: Compound formation at ordinary temperatures, J. Chem. Soc., pp. 3682-90 (London, 1950)

H.H. STEINOUR, The system CaO-SiO2-H20 and the hydration of the calcium silicates, Chemical Reviews, 40, pp. 391-460 (USA, 1947)

J.W. T. SPINKS, H. W. Baldwin and T. THORVALDSON, Tracer studies of diffusion in set Portland cement, Can. J. Technol., 30, Nos 2 and 3, pp. 20–8 (1952)

M.NAKADA, Process operation and environmental protection at the Yokoze cement works, Zement-Kalk-Gips, 29, No. 3, pp. 135–9 (1976)

S DIAMOND, C/S mole ratio of C-S-H gel in a mature C,S paste as determined by EDXA, Cement and Concrete Research, 6, No. 3, pp. 413-16 (1976)

J.D. BERNAL, J. W. JEFFERY and H. F. W. TAYLOR, Crystallographic research on the hydration of Portland cement: A first report on investigations in progress, Mag. Concr. Res., 3. No. 11, pp. 49 54 (1952)

W.C. HANSEN, Discussion on "Aeration cause of false set in portland cement". Proc. ASTM, 58, pp. 1053-4 (1958)

T.C POWERS, The physical structure and engineering properties of concrete, Portl. Cem. Assoc. Res. Dept. Bul. 39 pp. (Chicago, July 1958)

T.C. POWERS, A discussion of cement hydration in relation to the curing of concrete, Proc. Highw. Res. Bd., 27. pp. 178-88 (Washington, 1947)

T.C. POWERS and T. L. BROWNYARD. Studies of the physical properties of hardened Portland cement paste (Nine parts). J. Amer. Concr. Inst., 43 (Oct. 1946 to April 1947)

G.J. VERBECK, Hardened concrete - pore structure, ASTM Sp. Tech. Publ. No. 169, pp. 136-42 (1955)

T.C. POWERS, L. E. COPELAND and H. M. MANN, Capillary continuity or discontinuity in cement pastes, J. Portl. Cem. Assoc. Research and Development Laboratories, 1. No. 2, pp. 38-48 (May 1959)

T.C. POWERS, Structure and physical properties of hardened portland cement paste, J. Amer. Ceramic Soc., 41. pp. 1-6 (Jan. 1958)

L E COPELAND and J. C. HAYES, Porosity of hardened portland cement pastes, J. Amer. Coner. Inst., 52, pp. 633-40 (Feb. 1956)

R.W. CARLSON and L. R. FORBRICK, Correlation of methods for measuring heat of hydration of cement, Industrial and Engineering Chemistry (Analytical Edition), 10, pp. 382-6 (Easton, Pa., 1938)

W.LERCH and C. L. FORD, Long-time study of cement performance in concrete, Chapter 3: Chemical and physical tests of the cements, J. Amer. Coner. Inst., 44. pp. 743-95 (April 1948)

N.DAVEY and E. N. Fox, Influence of temperature on the strength development of concrete, Build. Res. Sta. Tech. Paper No. 75 (London, HMSO, 1933)

W.LERCH and R. H. BOGUE, Heat of hydration of portland cement pastes, J. Res. Nat. Bur. Stand., 12, No. 5. pp. 645–64 (May 1934)

H.Woods, H. H. STEINOUR and H. R. STARKE, Heat evolved by cement in relation to strength, Engng News Rec., 110, pp. 431-3 (New York, 1933)

G.J. VERBECK and C. W. FOSTER, Long-time study of cement performance in concrete. Chapter 6: The heats of hydration of the cements, Proc. ASTM.50, pp. 1235-57(1950)

H.Woods. H. R. STARKE and H. H. STEINOUR, Effect of cement composition on mortar strength, Engng News Rec., 109, No. 15, pp. 435-7 (New York, 1932)

R.E DAVIS, R. W. CARLSON, G. E. TROXELL and J. W. KELLY, Cement investigations for the Hoover Dam, J. Amer. Concr. Inst. 29. pp. 413-31 (1933)

S.WALKER and D. L. BLOEM, Variations in portland cement, Proc. ASTM, 58, pp. 1009-32 (1958)

F.M. LEA, The relation between the composition and properties of Portland cement J. Soc. Chem. Ind., 54, pp. 522-7 (London, 1935)

F.M. LEA and F. E. JONES, The rate of hydration of Portland cement and its relation to the rate of development of strength, J. Soc. Chem. Ind.. 54, No. 10, pp. 63-70T (London, 1935)

L.S. Brown, Long-time study of cement performance in concrete, Chapter 4: Microscopical study of clinkers, J. Amer. Concr. Inst., 44, pp. 877-923 (May 1948)

W.LERCH. Approximate glass content of commercial Portland cement clinker J. Res. Nat. Bur. Stand., 20. pp. 77-81 (Jan. 1938)

F.M LEA, Cement and Concrete, Lecture delivered before the Royal Institute of Chemistry, London, 19 Dec. 1944 (Cambridge, W. Heffer and Sons, 1944)

W.H. PRICE, Factors influencing concrete strength, J. Amer. Concr. Inst., 47, pp. 417-32 (Feb. 1951)

US BUREAU OF RECLAMATION, Investigation into the effects of cement fineness and alkali content on various properties of concrete and mortar, Concrete Laboratory Report No. C-874 (Denver, Colorado, 1956)

S.BRUNAUER, P. H. EMMETT and E. TELLER, Adsorption of gases in multi-molecular layers, J. Amer. Chem. Soc., 60, pp. 309--19 (1938)

W.LERCH, The influence of gypsum on the hydration and properties of Portland cement pastes, Proc. ASTM, 46, pp. 1252-92 (1946)

L.E. COPELAND and R. H. BRAGG, Determination of Ca(OH), in hardened pastes with the X-ray spectrometer, Portl. Cem. Assoc. Rep. (Chicago, 14 May 1953)

L.E. COPELAND and J. C. HAYES, The determination of non-evaporable water in hardened portland cement paste, ASTM Bul. No. 194, pp. 70-4 (Dec. 1953)

L.E. COPELAND), D. L. KANTRO and G. VERBECK, Chemistry of hydration of Portland cement, Proc. 4th Int. Symp. on the Chemistry of Cement, pp. 429-65 (Washington DC, 1960)

P.SELIGMANN and N. R. GREENING. Studies of early hydration reactions of Portland cement by X-ray diffraction, Highway Research Record, No. 62, pp. 80-105 (Highway Research Board, Washington DC, 1964)

W.G. Hume and E. G. LABONDE, Particle size distribution of portland cement from Wagner turbidimeter data, J. Poril. Cem. Assoc. Research and Development Laboratories, 7, No. 2, pp. 66-75 (May 1965)

C.D. LAWRENCE, The properties of cement pastc compacted under high pressure, Cement Concr. Assoc. Res. Rep. No. 19 (London, June 1969)

R.F. FELDMAN and P. J. SEREDA, A model for hydrated Portland cement paste as deduced from sorption-length change and mechanical properties, Materials and Structures, No. 6, pp. 509-19 (Nov.-Dec. 1968)

P.SELIOMANN, Nuclear magnetic resonance studies of the water in hardened cement paste, J. Portl. Cem. Assoc. Research and Development Laboratories, 10, No. 1, pp. 52-65 (Jan. 1968)

G.VERBECK, Cement hydration reactions at early ages, J. Portl. Cem. Assoc. Research and Development Laboratories, 7, No. 3, pp. 57-63 (Sept. 1965)

R.L. BLAINE, H. T. ARNI and M. R. DEFORE, Interrelations between cement and concrete properties, Part 3, Nat. Bur. Stand. Bldg Sc. Series 8 (Washington DC, April 1968)

M.Von Euw and P. GOURDIN, Le calcul prévisionnel des résistances des ciments Portland, Materials and Structures, 3, No. 17, pp. 299-311 (Sept.-Oct. 1970),

W J. McCoy and D. L. ESHENOUR, Significance of total and water soluble alkali contents of cement, Proc. Sth Int. Symp. on the Chemistry of Cement, 2, pp. 437-43 (Tokyo, 1968)

M.DOHNALIK and K. FLAGA, Nowe spostrzezenia w problemie czasu wiazania cementu. Archiwum Inzynierii Ludowej. 16, No. 4, pp. 745 52 (1970)

S.DIAMOND, Cement paste microstructure - an overview at several levels, Proc. Cons. Hydraulic Cement Pastes: Their Structure and Properties, pp. 230 (Sheffield, Cement and Concrete Assoc., April 1976)

J.F. YOUNG, A review of the mechanisms of set-retardation in Portland cement pastes containing organic admixtures, Cement and Concrete Research, 2, No. 4, pp. 415-33 (July 1972)

S.BRUNAUER, J. SKALNY, 1. ODLER and M. YUDINPREUND, Hardened portland cement pastes of low porosity. VII. Further remarks about early hydration. Composition and surface area of tobermorite gel, Summary, Cement and Concrete Research, 3. No. 3. pp. 279-94 (May 1973)

D.Winstow and S. DIAMOND, Specific surface of hardened portland cement paste as determined by small angle X-ray scattering, J. Amer. Ceramie Soc., 57, pp. 193-7 (May 1974)

F.H. WITTMANN and F. SCHLUDE, Microwave absorption of hardened cement paste, Cement and Concrete Research, 5, No. 1, pp. 63-71 (Jan. 1975).

I.ODLER, M. YUDENFREUND, J. SKALNY and S. BRUNAUER, Hardened Portland cement pastes of low porosity. III. Degree of hydration. Expansion of paste. Total porosity, Cement and Concrete Research, 2, No. 4, pp. 463-81 (July 1972)

V.S. RAMACHANDRAN and C.-M. ZHANG, Influence of CaCO,, Il Cemento, 3. pp. 129 52 (1986)

D.KNOFEL, Quantitative röntgenographische Freikalkbestimmung zur Produktions kontrolle im Zementwerk, Zement-Kalk-Gips, 23, No. 8, pp. 378-9 (Aug. 1970)

T.KNUDSEN, Quantitative analysis of the compound composition of cement and cement clinker by X-ray diffraction, Amer. Ceramic Soc. Bul., 55, No. 12, pp. 1052-5 (Dec. 1976)

J.OLEK, M. D. Cohen and C. Lobo, Determination of surface area of Portland cement and silica fume by mercury intrusion porosimetry, ACI Materials Journal, 87, No. 5, pp. 473-8 (1990).

S.M. KHALIL and M. A. WARD, Influence of a lignin-based admixture on the hydration of Portland cements, Cement and Concrete Research, 3, No. 6, pp. 677-88 (Nov. 1973)

J.CALLEJA, L'expansion des ciments, Il Cemento, 75, No. 3, pp. 153-64 (July-Sept. 1978)

J.F. YOUNG et al., Mathematical modelling of hydration of cement: hydration of dicalcium silicate, Materials and Structures, 20, No. 119, pp. 377-82 (1987)

M.H. Sprouse and R. B. PEPPLER, Setting time, ASTM Sp. Tech. Publ. No. 169B, pp. 105-21 (1978)

L.OPLER and H. DORR, Early hydration of tricalcium silicate. I. Kinetics of the hydration process and the stoichiometry of the hydration products, Cement and Concrete Research, 9, No. 2, pp. 239-48 (March 1979)

M.H. WILLS, Accelerated strength tests, ASTM Sp. Tech. Publ. No. 169B, pp. 162-79 (1978)

J.BROTSCHI and P. K. MEHTA, Test methods for determining potential alkali-silica reactivity in cements, Cement and Concrete Research, 8, No. 2, pp. 191-9(March 1978)

RILEM NATIONAL COMMITTEE OF THE USSR, Method of determination of the beginning of concrete setting time, U.S.S.R. Proposal to RILEM Committee CPC-14.7 pp. (Moscow, July 1979)

R SERSALE, R. CIOFFI, G. FRIGIONE and F. ZENONE, Relationship between gypsum content, porosity and strength in cement, Cement and Concrete Research, 21. No. 1. pp. 120-6 (1991)

L Opus, Strength of cement (Final Report), Materials and Structures, 24, No. 140, pp. 143-57 (1991)

ANON, Saving money in cement production, Concrete International, 10, No. 1. pp. 48-9 (1988)

G.C. Bye, Portland Cement: Composition, Production and Properties, 149 pp. (Oxford, Pergamon Press, 1983)

Z BERNAME, Heat of hydration of cement pastes, Cement and Concrete Research, 13, No. 1, pp. 114-18 (1983)

M.KAMINSKI and W. ZIELENKIEWICZ, The heats of hydration of cement constituents, Cement and Concrete Research, 12, No. 5, pp. 549-58 (1982)

H.F. W. TAYLOR, Modification of the Bogue calculation, Advances in Cement Research, 2, No. 6, pp. 73-9 (1989)

F.P. GLASSER, Progress in the immobilization of radioactive wastes in cement, Cement and Concrete Research, 22, Nos 2/3, pp. 201-16 (1992)

V.S. RAMACHANDRAN, A test for "unsoundness" of cements containing magnesium oxide, Proc. 3rd Int. Conf. on the Durability of Building Materials and Components. Espoo, Finland, 3, pp. 46-54 (1984)

J.J. BEAUDOIN and V. S. RAMACHANDRAN, A new perspective on the hydration characteristics of cement phases, Cement and Concrete Research, 22, No. 4, pp. 689-94 (1992)

T.A. HARRISON, New test method for cement strength, BCA Eurocements, Information Sheet No. 2, 2 pp. (Nov. 1992)

D.M. Roy and G. R. GOUDA, Optimization of strength in cement pastes, Cement and Concrete Research, 5, No. 2, pp. 153-62 (1975)

F.MASSAZZA and M. TESTOLIN, Latest developments in the use of admixtures for cement and concrete, Il Cemento, 77, No. 2, pp. 73–146 (1980)

P.-C. AYTCIN, S. L. SARKAR, M. REGOURD and D. VOLANT, Retardation effect of superplasticizer on different cement fractions. Cement and Concrete Research, 17, No. 6, pp. 995–9 (1987)

A.Nonat and J. C. MUTIN (eds), Hydration and setting of cements, Proc. of Int. RILEM Workshop on Hydration, Université de Dijon, France, 418 pp. (London, Spon, 1991)

M.RELIS, W. B. LEDBETTER and P. Harris, Prediction of mortar-cube strength from cement characteristics, Cement and Concrete Research, 18, No. 5, pp. 67486(1988)

J.BARON and R. SANTERAY (Eds), Le Béton Hydraulique - Connaissance et Pratique, 560 pp. (Presses de l'Ecole Nationale des Ponts et Chaussécs, Paris, 1982)

B.OSBÆCK, On the influence of alkalis on strength development of blended cements, in The Chemistry and Chemically Related Properties of Cement, British Ceramic Proceedings, No. 35, pp. 375–83 (Sept. 1984)

H.BRAUN, Produktion, Energieeinsatz und Emissionen im Bereich der Zementindustrie, Zement + Beton, pp. 32–34 (Jan. 1994)

 

بازگشت به فهرست

شرکت مقاوم سازان مینو با بیش از 10 سال سابقه اجرای ژئوسنتتیک ها در زمینه های مختلف از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، گودهای ساختمانی و... در تمامی نقاط کشور ... بیشتر بدانید

ساعت کاری

شنبه تا

پنج شنبه

08:00 صبح  الی

15:00 بعد از ظهر

جمعه   تعطیل

 

نماد اعتماد الکترونیکی

Please publish modules in offcanvas position.